Kan man vara ELM-predikant och samtidigt präst i Svenska kyrkan eller EFS?

Bakgrund

Till lärorådet har ELMs styrelse hänskjutit att ”utreda frågan om man kan vara ELM-predikant och sam- tidigt präst i Svenska kyrkan eller EFS” (ELM-BVS-12-12). Lärorådet har behandlat frågan vid sina sammanträden 12 april och 22 november 2012, för att sedan anta detta dokument 30 januari 2013.

Frågeställning

Kan man vara ELM-predikant och samtidigt präst i Svenska kyrkan eller EFS?

Lärorådets svar

Ja, så länge man inte för att vigas eller kvarstå som präst i respektive sammanhang avkrävs att förneka eller överge det som uttrycks i ELMs stadgars första och andra paragraf.

Samtidigt vill Lärorådet understryka att det är en svår uppgift att verka som bibel- och bekännelsetrogen missionsman inom såväl Svenska kyrkan som EFS. Det kräver en vaksamhet från vederbörande och ett förbönsstöd från missionsvännerna.

Lärorådet önskar att ELM också kan vara en tillflyktsort där präster (och även andra anställda) i Svenska kyrkan och EFS som står på samma trosgrund som ELM, eller utvecklas i denna riktning, kan hämta kraft och inspiration i en kärleksfull miljö.

Diskussion

Relation till Svenska kyrkan

ELM har under hela sin verksamhetstid funnits i Svenska kyrkans närhet, och haft att förhålla sig till henne. En önskan har varit att vara ett salt och ljus i Svenska kyrkan och att verka för hennes bästa, sam- tidigt som ELM hållit sig organisatoriskt fristående. Även om ELM kallat och kallar egna predikanter har vi sett behovet av präster, och i huvudsak vänt oss till präster i Svenska kyrkan för att ta del av sakramen- ten. Bland ELMs predikanter (och tidigare även bland Bibeltrogna Vänners, Nordöstra Skånes Missionsförenings och Hässleholms Lutherska Missionsförenings) finns och har funnits prästvigda män som verkar och har verkat inom Svenska kyrkan

Men successivt har det blivit allt svårare att bli prästvigd i Svenska kyrkan om man står på den trosgrund som ELM gör. Sedan 1990-talet har det varit uttalat av Svenska kyrkans biskopar att man inte önskar prästviga män som inte bejakar kvinnors rätt att bli prästvigda, och i Kyrkoordningen från år 2000 under- stryks detta krav. Detta gör att det idag i princip inte är möjligt att bli prästvigd för tjänst i Svenska kyrkan utan att bejaka kvinnliga präster.

Relation till EFS

Till EFS har ELM haft ett ännu mer komplicerat förhållande än till Svenska kyrkan. Detta går tillbaka på den traumatiska splittringen av EFS som ledde till ELMs bildande i början av det förra seklet. Under lång tid har det inte varit aktuellt för förkunnare att vara både ELMare och EFSare, även om det lokalt har funnits olika former av samarbete. Under senare år har det dock skett ett närmande mellan ELM och de delar av EFS som står för en mer konservativ bibelsyn och klassisk kristendom.

EFS har sedan ett trettiotal år ett samarbetsavtal med Svenska kyrkan som ger EFS rätt att pröva och anta prästkandidater för tjänst inom EFS. Vigning av dessa prästkandidater utförs av Svenska kyrkans biskopar, men utan att kandidaterna passerar den vanliga ordningen för prövning och antagning. EFS har härmed en frihet att till prästvigning föra fram kandidater som inte på alla områden instämmer i vad Svenska kyrkan generellt kräver.

Under 2011 vigdes en ELM-predikant till präst för tjänst inom EFS. Den aktuelle predikanten blev ej upp- bunden på något sätt och behövde ej göra några eftergifter eller dagtinga med sitt till Guds ord bundna samvete för att bli prästvigd. Det ställdes inte heller några krav på att han skulle lämna sina ELM-engage- mang eller sin ELM-identitet. ELMs styrelse fann därför inte några skäl att klandra nämnde predikant.

Stå kvar i friheten

När vi i ovanstående svar skriver att man kan vara präst i Svenska kyrkan eller EFS samtidigt som man är ELM-predikant ”så länge man inte för att vigas eller kvarstå som präst i respektive sammanhang avkrävs förneka eller överge det som uttrycks i ELMs stadgars första och andra paragraf”, så menar vi att en ELM- predikant som önskar bli eller vara präst inför vissa krav bör välja en annan väg till tjänst i Guds rike. Exempel på krav som vi menar en ELM-predikant inte kan böja sig under är:

Krav på att i ord eller handling omfatta

  • en bibelsyn som förnekar bibelordets ofelbarhet
  • en missionssyn som inte talar om omvändelse till Kristus
  • en eskatologi som förnekar en dubbel utgång
  • en kyrkosyn som förnekar lekmannapredikantens rätt att förkunna Guds ord
  • en ämbetssyn som bejaka kvinnors tillträde till prästämbete
  • en samlevnadssyn som bejakar utlevd homosexualitet

Sådana krav, och exemplen kunde göras fler, strider mot ELMs ändamål, syfte och trosgrund så som det formuleras i stadgarnas båda första paragrafer.

ELM-BVs läroråd, januari 2013

(Dnr. 2013-15)

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved