Framtidskommissionen

”En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas ’den heliga vägen’.” (Jesaja 35:8.)

På årskonferensen den 27-30 maj 2021 presenterades den första delen av Framtidskommissionens rapport. Nu är den andra delen färdig och publiceras idag (26/8 2021). Den andra delen av rapporten innehåller en diskussion av resultatet samt de tre fokusområden som kommissionen föreslår styrelse och ledning att arbeta med under de kommande tio åren.

Här kan du ladda ner:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ELM vill vandra på Guds vägar för att människor ska få lära känna honom, men hur behöver vi rusta oss för framtiden?

Vi har ett resultat!

Framtidskommissionen presenterar nu en rapport av det arbete som gjorts under hösten 2020 och våren 2021 på uppdrag av ELM:s styrelse. Kommissionen har genomfört en statistikundersökning, en enkätundersökning (inklusive djupintervjuer och processamtal) och en fallstudie för att utreda frågor om framtiden.

Rapporten hittar du här. Framtidskommissionen – Rapport

Rapporten kommer att presenteras under ELM:s årsmöteshelg 27-30 maj. På fredag kväll kl 18.30 medverkar framtidskommissionen i det offentliga kvällsmötet på youtube och presenterar rapporten. Under årsmötet på lördag 29 maj kommer ytterligare en lite kortare presentation att göras för deltagarna på årsmötet. Styrelsen kommer därefter att hantera rapporten på det sätt de finner lämpligt. Kommissionen kommer också att vidareutveckla några delar i rapporten.

Rapporten är mycket omfattande och vi rekommenderar dig att läsa så här:
1. För dig som vill få en snabb bild av rapportens innehåll rekommenderar vi att du läser sammanfattningen på s 9-15.
2. För dig som vill sätta dig in lite mer i rapporten rekommenderar vi:
– Läs kapitel 1 och 3.
– Studera diagrammen och läs blockcitaten i kapitel 4.
– Läs kapitel 6.
– Använd den detaljerade innehållsförteckningen för att hitta andra områden du är intresserad av.
3. För dig som vill sätta dig in i hela rapporten är det bara att läsa från början till slut.

Tack för förtroendet att få jobba med dessa frågor!

I Kristus,

Framtidskommissionen

PS. Om du vill komma i kontakt med framtidskommissionen går det bra att höra av sig till framtiden@elmbv.se
eller Sofia Ödman på, 070-408 91 68.
Missionsledare Daniel Ringdahl nås efter den 6 juni på daniel.ringdahl@elmbv.se eller 0768-98 55 51.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hur kan jag delta?

Från den 18 januari till den 15 februari kommer en enkätundersökning att genomföras. Med undersökningen vill vi ta reda på varför människor väljer att komma till ELM, stanna i ELM eller lämna ELM för att bättre förstå ELMs styrkor och svagheter.

Genom enkäten vill vi komma i kontakt med människor som har olika erfarenheter av ELM:s verksamhet för att ta del av just deras åsikter och erfarenheter.

Enkäten riktar sig till alla som har kommit i beröring med ELMs verksamhet även om det bara handlar om ett enskilt läger eller några enstaka gudstjänster. Vi vill ha alla sorters respons, såväl positiv som negativ!

Om du inte kan fylla i enkäten via internet kan du antingen kontakta oss för att erhålla en papperskopia eller be en förtrogen vän om hjälp att fylla i enkäten. Kontakta expeditionen@elmbv.se för en pappersenkät.

Klicka på bilden nedan för att komma till enkäten. Enkäten beräknas ta ca 10-15 minuter att besvara och består av 33 frågor. Ditt deltagande är helt anonymt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ELM:s Framtidskommission

Runtomkring oss förändras samhället och det gör även individer och gemenskaper, men också hela organisationer. Så även ELM. De senaste åren har vi sett några olika trenden i ELM som t.ex. vikande medlemstal, ekonomiska utmaningar och för få nystartade gemenskaper. Samtidigt växer enskilda föreningar, vi kan rekrytera och sända missionärer och vi har till och med startat upp arbete på ett nytt fält i utlandet.

Den händelse som har fört upp frågan på styrelsens bord är ELMs vikande medlemstal. ELM har en kallelse till mission i Sverige och utlandet. Ju färre vi betjänar, desto färre står i den nödvändiga uppgiften som förebedjare och ekonomiska understödjare. Färre antal betjänade innebär också färre personer står till förfogande för styrelser och föreningar, barn- och ungdomsverksamhet med mera. Och färre människor får möta Kristus genom vår förkunnelse och verksamhet.

Därför har ELMs styrelse tillsatt en arbetsgrupp kallad ”Framtidskommissionen”, med tre målsättningar:

1. Få en bättre bild av medlemsutvecklingen på 2000-talet och söka svar på varför medlemsunderlaget totalt sett är nedåtgående.

2. Identifiera nyckelfaktorer och skeenden som både drar människor till ELM samt fjärmar människor från ELM. Inriktningen ska vara framåtblickande, samtidigt som man tar hänsyn till särskilt viktiga saker i dåtiden. Denna del bör, så långt det går, enbart vara beskrivande.

3. Ge förslag på tre fokusområden för styrelse och ledning att arbeta med under de kommande tio åren.

Kommissionen leds av missionsledare Daniel Ringdahl tillsammans med Conny Fjällström, Sven Hammarberg, Edvin Nilsson och Sofia Ödman, och en rapport ska presenteras på ELMs årskonferens den 27-30 maj 2021.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved