Motivering till uttalande ang. vigsel av samkönade par

Motivering till

Uttalande ang. vigsel av samkönade par

Bibelns ord och andra röster

Bibeln, som är Guds ord, visar att sexuella handlingar har sin rätta plats inom äktenskapet och
att ett äktenskap ingås bara mellan man och kvinna. Det är Bibeln som är den enda och
yttersta regeln och normen som skall gälla för människan och kyrkan.

Andra röster säger idag att någon slutlig auktoritet utanför människan inte finns. De påstår att
man inte kan veta om Gud finns. De säger att Gud är olik oss människor och inte kan tala så
att människor kan förstå vad han säger.

Skapelsen vittnar om Skaparen

Gud har skapat världen och människan med en grundläggande struktur. Den bär spår av den
store och mäktige Skaparen. Människan förstår det men vill inte alltid erkänna det. Människan
har många riktiga tankar om världen och hur människor bäst skall leva, men utan Guds
beskrivning av sin skapelse i Bibeln når hon inte sanningen. Om människan förkastar
konstruktörens tankar eller arkitektens ritning förlorar hon kunskap. Om människan på detta
sätt gör uppror mot Skaparen kommer hon att skada sig själv.

Gudsuppror leder till livets sönderfall

Människans rätta inställning till sin Skapare är enligt Bibeln i stället ödmjukhet, erkännande
och tillbedjan. Människas uppror mot Gud medför att något i skapelsen tar Guds plats i
människohjärtat. Gud reagerar på gudsbytet. Han låter då människan få leva med följderna av
sitt uppror, dvs livets sönderfall och död. Som exempel på det nämner Paulus homosexuellt
umgänge eftersom det strider mot naturen, mot människans och tillvarons grundläggande
struktur (Rom. 1:18-28).

”Mot naturen”

Man och kvinna är ämnade och skapade för varandra. Könsorganen är utformade så att de
tillsammans ger upphov till ett nytt människoliv. Ett heterosexuellt förhållande rymmer en
möjlighet som en homosexuell relation saknar.
Ännu större skillnad är det i ett bakåtblickande perspektiv. Varje människa har sitt ursprung i
ett heterosexuellt förhållande – eller i vart fall av en mans sädescell och en kvinnas ägg. Det
är ett objektivt faktum. Ingen frågar barnet: vem är din mamma och mamma? Den könsliga
man–kvinna-relationen är fundamental. Den är början till livet, ja, konstituerande för
människolivet. Det är inte ett homosexuellt förhållande.

Erkännande av skapelsens struktur

Människan visar Gud respekt genom att böja sig för livets regler sådan som Gud bestämt dem.
Hon kan inte ändra tillvarons ordning. Omvänt visar människan sin bristande respekt för Gud
genom att bortse från skapelsens struktur. Blundar man för den, öppnar man dörren mot
subjektiva uppfattningar om världen och människan.

Det finns en skillnad

Likheter finns mellan heterosexuellt och homosexuellt samliv – som könsligt umgänge och
tillgivenhet. Även om kärlek mellan två män kan vara djup och stark, strider den helt mot
skapelsens grundmönster. Men ingen av männen har föräldrar av samma kön. Det är det ingen
människa som har. Skillnaden mellan heterosexuellt och homosexuellt samliv är så
grundläggande som varje människas vara – eller inte vara. Den är inte beroende av tro, sexuell
läggning, livsåskådning, tycke, smak, religion eller filosofi. Det är därför väl motiverat att
upprätthålla skillnaden och att reservera begreppet äktenskap endast för heterosexuellt samliv.

Homosexuella handlingar

Det är mot den bakgrunden som Bibeln talar om homosexuella handlingar som ”onaturliga”
och oförenliga mot tillvarons uppbyggnad och därför som synd. Av den orsaken bejakar
Bibeln inte heller dragningen till homosexualitet som något ”naturligt”.

Kyrkans beslut i strid mot objektiva fakta

Vår kyrka har tidigare beslutat att välsigna det som strider mot naturen, skapelsens
grundstruktur och Skriften. Det är ett brott mot Jesu egna ord (Matt. 19:4-6). Kyrkan har
genom att besluta att möjliggöra vigsel även av samkönade par utvidgat äktenskapsbegreppet
till att i viss mening omfatta också dess motsats. Det kan beskrivas som ett försök att på
begreppsnivå sudda ut den för den mänskliga existensen helt grundläggande skillnaden mellan
det tvåkönade förhållandet och det samkönade. Genom denna omdefinition har kyrkan valt att
mot bättre vetande bortse från objektiva skillnader i skapelsen. Kyrkan har i denna fråga ställt
sig i lögnens och inte sanningens tjänst. Kyrkan åsidosätter på detta sätt Skriftens och Jesu
ord, vilket är allvarligt.

Kyrkan i opposition mot kyrkans Herre

Kyrkan för på detta sätt vilse. Hon har på denna punkt gått i opposition mot Skaparen och mot
verkligheten och dess grundstruktur. Det är både djupt tragiskt och allvarligt. Det är en stor
sorg för dem som älskar Skaparen, kyrkans Herre och hans trognas gemenskap att konstatera
ett så öppet uppror mot verkligheten, Bibeln och bekännelsen. Vi vill uppmana kyrkans
medlemmar och ledning att upphöra med upproret och
1) återvända till Bibeln, den evangelisk-lutherska tron och verkligheten och ta
avstånd från andra röster,
2) inte oriktigt omdefiniera begreppet äktenskap
3) inte kränka vigselförrättares samveten genom att tvinga dem att välsigna
eller viga det som Gud förbjuder och strider mot människans natur
4) istället för att kräva tolerans av homosexuella handlingar, förkunna Guds
förlåtelse till dem som ångrar sig
5) mana till att ta avstånd från trakasserier och förföljelse av homosexuella och
att istället visa kärlek, sympati och förståelse
6) visa respekt för andra kristna kyrkors syn i frågan, för barnens rätt och för
religionsfriheten

2010-09-11
Styrelsen för Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner

Dnr. 108-2010

© 2019 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved