Uttalande i ämbetsfrågan

Evangelisk Luthersk Missions styrelse ser med glädje på allt det engagemang och den missionsiver som finns i våra missionsföreningar och vängrupper för att föra ut evangeliet om vår Frälsare Jesus Kristus. Vi vill uppmuntra till att fortsätta detta viktiga arbete i Guds rike!

Situationen i Svenska kyrkan blir allt svårare för bekännelsetrogna kristna som i teori och praktik vill hålla fast vid Guds Ord. Evangelisk Luthersk Mission påverkas naturligtvis också härav, och i styrelsen har vi en längre tid arbetat med denna problematik.

I ELM vill vi vara trogna mot Ordets undervisning om hur förkunnelsen i den gudstjänstfirande församlingen ska bedrivas, och därför hålla fast vid att predikoämbetet är förbehållet män. Inom ELM:s styrelse råder full enighet om detta.

En längre diskussion har förts inom styrelsen med anledning av den nya kyrkoordningens krav på att präster fullt ut ska samarbeta med kvinnliga präster. Vi tar bestämt avstånd från den diskriminering Svenska kyrkan utsätter de präster för som vill vara trogna Guds Ord på denna punkt. Vi vänder oss även kraftigt mot att Svenska kyrkan tvingar präster in i en valsituation där ”omsorgen om församlingen” ställs emot troheten mot Guds Ord.

Några av våra kristna bröder, som står oss och vår verksamhet mycket nära, har i samband med att de vigts till präster eller insatts som kyrkoherdar på olika sätt förklarat sig villiga att följa denna ordnings krav. Styrelsen är medveten om att skälen till dessa avsteg kan skifta från fall till fall och inser de svårigheter dessa präster ställts inför, men vill ändå beklaga de avsteg som gjorts. Mot bakgrund av de starka ord som möter oss i samband med undervisningen om predikoämbetet menar vi att det är allvarligt att ta ett sådant steg. Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 1 Kor 14:37-38

Inom ELM har den lokala missionsföreningen frihet när det gäller att kalla talare – en ordning som styrelsen erkänner och inte vill ändra på. ELM:s stadgar förutsätter dock att de förkunnare som anlitas ska vara trogna mot Guds Ord och den evangelisk-lutherska bekännelsen. Vi utgår därför ifrån att de som medverkar inom ELM respekterar vår grundläggande övertygelse i ämbetsfrågan, d.v.s. att predikoämbetet är förbehållet män.

Styrelsen är medveten om sitt övergripande ansvar för ELM:s verksamhet, men anser att de bästa förutsättningarna för en rättvis prövning av predikande bröders lära och liv finns i dessas närhet, och överlåter därför med förtroende denna ansvarsfulla uppgift till de lokala missionsföreningarna. Styrelsen vill också avslutningsvis uppmana till förbön för de präster som ställs i svårigheter p.g.a. sin ämbetssyn, såväl som för ELM som helhet, att vi alla ska få nåd och styrka att fullt ut följa Guds Ords anvisningar i en svår tid.

Lev ert liv i gemenskap med Jesus Kristus, sedan ni nu har tagit emot honom som Herre. Var rotfasta i honom och låt er uppbyggas i honom, befästa i den tro, som ni har blivit undervisade i. Kol 2:6-7

2006-02-04  /  Evangelisk Luthersk Missions styrelse

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved