Sång- och musikfonden

Sedan många år finns Sång- och musikfonden. Här presenteras en kortversion av styrelsens policy när det gäller beviljning från Karl och Svea Erlandsson-Nilssons fond.

Karl och Svea Erlandsson-Nilssons fond för sång och musik instiftades för ca 20 år sedan enligt ett förordnande i makarnas inbördes testamente. Enligt makarnas klart uttalade önskan skall de medel som tillfaller ELM utgöra en fond benämnd ”Karl och Svea Erlandsson-Nilssons fond för sång och musik”.

Makarnas önskan om hur medlen skall användas uttrycks såhär i testamentet: ”Fondens avkastning användes för stipendier till sång- och musikbegåvad ungdom i deras utbildning med tanke på att deras begåvning skall användas i Guds rikes tjänst, främst i Sverige men i andra hand även på missionsfältet, där Bibeltrogna Vänner samarbetar med afrikanska kyrkor. Fondens avkastning må även användas för anordnande av fortbildningskurser i solosång, körsång och instrumentalmusik etc. såväl som för inköp av musikinstrument i samma användningsområden som ovan sagts.”

Under åren har ansökningar för olika ändamål inkommit och behandlats av ELMs styrelse och utbetalningar har skett efter att ändamålen har granskats och godkänts enligt testamentets riktlinje och i den mån medel funnits att tillgå. Enligt styrelsebeslut har arvoden till ledare vid kurser och läger i sång och musik samt bidrag till omkostnader för mat och logi vid dessa kurser och läger uttagits från avkastningen av fonden.

Ansökningar om bidrag och stipendier från fonden kan fortsättningsvis göras av enskilda personer, körer, föreningar, missionsgårdar osv. som är anslutna till ELM, och ansökningarna kan gälla musikstudier, anordnande av körläger, musikkonsulenttjänster, inköp av musikinstrument m.m. inom ramen för den verksamhet som testamentet avser. Beviljande av medel för dator- och projektorinköp faller inte inom ramen för ovanstående och kan därför inte beviljas. Inkomna ansökningar behandlas och beviljas av styrelsen. Avkastningen som fonden ger är avgörande för om medel kan beviljas och i vilken utsträckning. Om styrelsen avgör att medel kan beviljas under ovanstående förutsättningar men det för närvarande inte finns medel tillgängliga på fonden, sätts ansökningarna på en kölista och utbetalning sker efter hand som medel finns att tillgå i den ordning ansökningarna beviljats.

Ansökan om bidrag skickas till administrationen och ställs till:

Sång- och Musikfonden
ELM
Smala gränd 5
111 39 Stockholm

eller

expeditionen@elmbv.se

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved