ELMs stadgar

Stadgar för Evangelisk Luthersk Mission

Allmänna bestämmelser

 

1 § Ändamål och syfte

 

Detta missionssällskap, som betraktar den 11 juni
1909 som sin grundläggningsdag, vill, förblivande
vid den av Kristi kyrka tiderna igenom orubbligt
fasthållna sanningen, att hela Bibeln är alltigenom
Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet, och
under full anslutning till den evangelisk-lutherska
bekännelsen, verka för Kristi rikes tillväxt och
bekämpande av allt slags otro och förnekelse.

 

2 § Uppfyllande av ändamål och syfte

 

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna
Vänner, vidare benämnt Sällskapet, vill verka
för att människor kommer till en personlig och
levande tro på Jesus Kristus. Sällskapet vill slå vakt
om och visa på Bibelns auktoritet och ständiga
aktualitet samt bevara och förnya det evangeliska
arvet, särskilt Luthers och C.O. Rosenius’
undervisning. På denna grund vill Sällskapet
bedriva mission i Sverige och andra länder, kalla,
utbilda och sända predikanter och missionärer,
stödja bibel- och bekännelsetrogen verksamhet
samt aktivt arbeta mot bibelkritik.

 

3 § Uppbyggnad

 

Sällskapets verksamhet i Sverige byggs upp genom
arbetet i anslutna Föreningar och samordnas i
Regionala Samverkansorganisationer. I områden
där Regional Samverkansorganisation inte finns
ligger samordningsansvaret på Sällskapet.

 

4 § Beslutande organ

 

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra
årsmöte och styrelsen.
antagna av årsmötet 2005-06-18
tillägg av årsmötet 2010-06-19 (komplettering §§ 26 och 27, ny § 30a)
ändring enl årsmötesbeslut 2011-06-03 (§ 20 och 26 )
tillägg av årsmötet 2011-06-03 (§ 30a)
ändring enl årsmötesbeslut 2013-06-01 (§ 16)

 

5 § Verksamhetsår

 

Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med
kalenderår.

 

6 § Firmateckning

 

Sällskapets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen
äger rätt att för den fortlöpande förvaltningen
delegera befogenheten att teckna Sällskapets
firma.

 

Föreningens medlemmar

 

7 § Medlemskap

 

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig
ansökan. Till medlem kan upptas:
Förening som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa
stadgar. Begreppet Förening innefattar även
församling.
Enskild person som inte är medlem i någon
ansluten Förening och som samtycker till 1 och 2
§§ i dessa stadgar.
Sammanslutning utan föreningsstatus, vidare
benämnd Sammanslutning, som samtycker till 1
och 2 §§ i dessa stadgar.

 

8 § Utträde

 

Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall
skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem
som inte har betalat den av årsmötet fastställda
medlemsavgiften för två på varandra följande
verksamhetsår anses, efter att ha blivit kontaktad
av styrelsen, ha begärt sitt utträde.

 

9 § Uteslutning

 

Om det är uppenbart att medlem ej längre
samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan
årsmötet, sedan styrelsen fört samtal med
medlemmen i fråga, utesluta medlemmen.

 

Regional Samverkansorganisation

 

10 § Anslutning

 

Regional organisation som samtycker till 1 och
2 §§ i dessa stadgar kan upptas till regional
Samverkansorganisation.
Anslutning beviljas av årsmötet efter skriftlig
ansökan ställd till Sällskapets styrelse.

 

11 § Utträde

 

Regional Samverkansorganisation som vill utträda
ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen.

 

12 § Uteslutning

 

Om det är uppenbart att en regional
Samverkansorganisation inte längre
samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan
årsmötet, sedan styrelsen fört samtal med
Samverkansorganisationen, utesluta densamma.

 

13 § Adjungerad ledamot

 

Ansluten Samverkansorganisation äger rätt att ha
en egen styrelseledamot adjungerad i Sällskapets
styrelse.

 

Årsmöte

 

14 § Tidpunkt och kallelse

 

Årsmötet, som är Sällskapets högsta beslutande
organ, hålls före utgången av juni månad på tid
och plats som styrelsen beslutar senast den 31
december året före.
Styrelsen skall kalla till årsmöte senast en månad i
förväg. Kallelse skall tillställas samtliga medlemmar
samt kungöras på annat lämpligt sätt.
Till kallelsen skall bifogas:
• Förslag till dagordning
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Förslag till budgetramar
• Inlämnade motioner
• Styrelsens förslag
• Valberedningens förslag

 

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Enskild medlem, ansluten Förening och medlem i
ansluten Förening får väcka motion till årsmötet.
Styrelsen kan lägga förslag att behandlas av
årsmötet.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två
månader före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet
avge skriftligt yttrande över inlämnade motioner.

 

16 § Rösträtt samt yttranderätt vid årsmötet

 

För varje påbörjat tiotal medlemmar som fyllt
15 år har ansluten Förening rätt att delta med ett
ombud. Föreningarna bör tillse att det föreligger
kontinuitet i valet av ombud. Föreningsombud
ska vara försett med fullmakt och har vardera en
röst.
Närvarande enskild medlem som fyllt 15 år har
en tiondels röst. Ansluten Sammanslutning äger
inte rösträtt. Ansluten Samverkansorganisation
äger inte rösträtt. Medlem i ansluten Förening
som ej är ombud har, efter årsmötets medgivande i
varje enskilt ärende, yttranderätt på årsmötet.

 

17 § Beslutsmässighet

 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal
röstberättigade som är närvarande vid årsmötet.

 

18 § Beslut och omröstning

 

Beslut fattas genom acklamation eller, om så
begärs, genom votering. Vid votering avgörs alla
frågor genom enkel majoritet, med undantag för
vad som bestäms i 32 och 33 §§. Enkel majoritet
kan vara antingen relativ eller absolut.
Val avgörs genom relativ majoritet, innebärande
att den (de) som erhållit högst antal röster är vald
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig
till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor
än val krävs absolut majoritet, innebärande att
mer än hälften av antalet avgivna röster skall stödja
förslaget. Votering sker öppet. Val till styrelsen skall
dock ske genom sluten omröstning. Vid
votering som ej avser val gäller vid lika röstetal det
förslag som biträds av ordföranden vid årsmötet,
om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte
röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Vid
val skall, i händelse av lika röstetal, frågan alltid
avgöras genom lottning. Beslut bekräftas med
klubbslag.

 

19 § Valbarhet

 

Valbar till styrelsen är person som samtycker till
1 och 2 §§ i dessa stadgar. För valbarhet krävs
dessutom medlemskap i Sällskapet eller i en till
Sällskapet ansluten Förening under minst tre
år. Personen skall vara nominerad på förslag av
valberedningen eller av årsmötesdelegat. Den som
har anställning inom Sällskapet kan inte väljas till
revisor eller revisorsersättare i Sällskapet.

 

20 § Ärenden vid årsmöte

 

Följande ärenden skall upptas på dagordningen
samt protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare
och vice sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden
justera mötets protokoll.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Godkännande av kallelse till mötet.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Föredragande av styrelsens
verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.
10. Styrelsens förslag till budgetramar för det
kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag till mötet.
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
13. Behandling av ärenden rörande
Samverkansorganisation.
14. Val av
1. tre styrelseledamöter för en tid av tre år.
2. tre styrelseersättare för en tid av ett år.
3. två revisorer och två revisorsersättare för innevarande
verksamhetsår. I detta val får styrelsens
ledamöter inte delta.
15. Val av valberedning och ordförande i
valberedningen för en tid av ett år.
16. Fastställande av medlemsavgift.
17. Mötets avslutande.

 

21 § Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är
skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisor eller
minst en femtedel av de till Sällskapet anslutna Föreningarna
begär det. Sådan framställning skall ske
skriftligen och innehålla skälen för begäran. Vid
extra årsmöte får endast frågor som föranlett mötet
upptas till behandling.

 

22 § Hinder för årsmöte

 

Om force majeure hindrar att årsmötet hålls på
angiven tid, skall den sittande styrelsen fortsätta
arbeta till dess årsmöte kan hållas.

 

Valberedningen

 

23 § Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen skall bestå av sex personer, väl
spridda över verksamhetsområdet. Valbar till valberedningen
är person som samtycker till 1 och 2 §§
i dessa stadgar. För valbarhet krävs dessutom medlemskap
i Sällskapet eller i en till Sällskapet ansluten
Förening under minst tre år. Styrelseledamot jämte
ersättare är inte valbar till valberedningen. Valberedningen
skall till nästkommande årsmöte föreslå:
• Årsmötesfunktionärer
• Styrelseledamöter
• Styrelseersättare
• Revisorer
• Revisorsersättare
Valberedningen skall sträva efter att nominera fler
namn än antalet poster och delge styrelsen förslagen
senast sex veckor före årsmötet. Enskild medlem
samt medlem i en till Sällskapet ansluten Förening
äger rätt att till valberedningen inlämna förslag på
Stadgar
kandidater till de olika posterna. Dessa kandidater
skall ha gett sitt medgivande. Förslagen skall ha
inkommit till valberedningen senast tre månader
före årsmötet.

 

Revisorer

 

24 § Revision

 

Revisor har rätt att när som helst ta del av Sällskapets
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
samt övriga handlingar. Sällskapets bokslut och förvaltningsberättelse
skall vara revisorerna tillhanda
senast tre månader före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast sex veckor före årsmötet.

 

Styrelsen

 

25 § Styrelsens säte

 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

26 § Sammansättning

 

Styrelsen skall bestå av:
• Nio ledamöter, valda för en tid av tre år med val
av en tredjedel varje år.
• Tre ersättare, valda för en tid av ett år.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande
samt inom eller utom sig kassör, sekreterare
och vice sekreterare. Styrelsens ordförande och vice
ordförande skall vara män. Styrelsen får utse person
som adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har
inte rösträtt men kan efter styrelsens beslut ges yttrande-
och förslagsrätt.

 

27 § Styrelsens åligganden

 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen Sällskapets
beslutande organ och har ansvar för Sällskapets
angelägenheter. Det åligger styrelsen att:
• planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet.
• kalla missionärer och predikanter samt, om detta
blir nödvändigt, entlediga dessa.
• utse ett läroråd enligt § 30a.
• anställa och ansvara för personal.
• vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte.
• upprätta verksamhetsberättelse.
• tillse att för Sällskapet bindande lagar och regler
efterföljs.
• verkställa av årsmötet fattade beslut.
• förvalta Sällskapets tillgångar.
• tillställa revisorerna handlingar enligt 24 §.
• bevilja medlemskap enligt 7 §.
• behandla ärenden rörande Samverkansorganisation.

 

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden,
eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter
kallats och då minst halva antalet ledamöter eller
ersättare för dessa är närvarande. För beslut krävs
att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter
eller ersättare för dessa är eniga om beslutet. Vid
sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall
justeras av mötesordföranden och av en för sammanträdet
utsedd justerare. Reservationer skall
antecknas till protokollet.

 

29 § Överlåtande av beslutanderätt

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda
ärenden eller i utpekade grupper av ärenden till en
eller flera ledamöter, utskott, kommitté eller annat
organ eller till anställd. Den som fattat beslut med
stöd av bemyndigande enligt föregående stycke
skall fortlöpande underrätta styrelsen beslutet och
dess innehåll.

 

30 § Ansvar

 

Styrelsen är inför årsmöte ansvarig för verksamhet
och förvaltning. Enskild styrelseledamot kan ej ställas
till ansvar för beslut som fattats i hans frånvaro
eller som han till protokollet reserverat sig mot.

 

30a § Läroråd

 

Styrelsen skall utse ett läroråd med fem manliga
ledamöter.Valbar till lärorådet är person som samtycker
till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Till styrelsen
adjungerad representant från Ansluten Samverkansorganisation
skall ha rösträtt vid val av ledamot
till lärorådet.
Två ledamöter skall vara styrelseledamöter. Två
ledamöter skall vara predikanter och nomineras av
predikantkåren. Mandattiden för ledamot i lärorådet
skall vara högst tre år. Styrelsen utser ordförande
i lärorådet.
Lärorådet skall ha ett särskilt ansvar för läran och
förkunnelsen och behandla frågor som rör andligt
ledarskap och lärofrågor.
Rådet skall ansvara för vägledning, utbildning
och fortbildning av predikanter samt för vägledning
i frågor som rör samarbete med andra samfund och
missionsorganisationer.
Rådet skall pröva persons lämplighet som av
styrelsen föreslagits till att kallas till predikant
eller missionär. Lärorådet har rätt att väcka frågor
av läromässig karaktär för styrelsen att handlägga.
Rådet har rätt att låta årsmötet pröva beslut som fattas
av styrelsen som lärorådet finner oförenligt med
Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen.

 

Stadgar

 

31 § Stadgetolkning

 

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller
om frågor uppkommer som inte omfattas av stadgarna,
hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte
eller avgörs i trängande fall av styrelsen och anmäls
vid nästkommande årsmöte.

 

32 § Stadgeändring

 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall för att
kunna upptas till prövning vid årsmötet skriftligen
vara inlämnat till styrelsen före mars månads
utgång. Styrelsen är sedan skyldig att jämte eget
utlåtande framlägga förslaget för årsmötet, där frågan
avgörs med enkel majoritet. Dock får sådant
förslag avseende ändring av eller tillägg till 1, 32 och
33 §§ varken föreläggas årsmötet eller behandlas
inom styrelsen.

 

Övrigt

 

33 § Egendom

 

Sällskapet får inte skänka bort eller försälja fast
egendom med mindre än att tre fjärdedelar av de
vid årsmötet närvarande är eniga om det, och sedan
minst två tredjedelar ordinarie styrelseledamöter
tillstyrkt förslaget.

 

34 § Upplösning av sällskapet

 

För upplösning av Sällskapet krävs beslut av två, på
varandra följande, ordinarie årsmöten med minst
två tredjedelar av avgivna röster. Eventuella tillgångar
skall tillfalla organisation/-er som samtycker
till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved