Styrelse och nämnder

Styrelsen leder på uppdrag av årsmötet verksamheten

 

Styrelsen har enligt stadgarnas 27 § följande uppgifter:
 • planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet
 • kalla missionärer och predikanter samt, om detta blir nödvändigt, entlediga dessa
  anställa och ansvara för personal
 • vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte
 • upprätta verksamhetsberättelse
 • tillse att för Sällskapet bindande lagar och regler efterföljs
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • förvalta Sällskapets tillgångar
 • tillställa revisorerna handlingar enligt 24 §
 • bevilja medlemskap enligt 7 §
 • behandla ärenden rörande Samverkansorganisation

 

Styrelsen, vald på ELMs Årsmöte 2023

 

Nämnder

 

MIS (Nämnden för Mission i Sverige)
 • Elisabeth Wallgren
 • Daniel Karlsson
 • Erik Åberg
 • Emma Birgersson
 • Henrik Nilsson, ersättare
 • Johannes Heule, adjungerad, johannes.heule@elmbv.se

 

NUM (Nämnden för Utlandsmission)
 • Gunnel Gustavsson
 • Benedicte Artman
 • Lennart Olofsson
 • Helene Koefoed-Jespersen (ELM Danmark)
 • Sofia Grahn
 • Anna-Maria Andersson
 • Daniel Ringdahl, adjungerad
 • Rakel Smetana, adjungerad
 • Johannes Heule, adjungerad

 

Tidningsnämnden

© 2021 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved